Rudarstvo

Rudarstvo

 

- Geometrijsko prikazivanje oblika, kvantiteta i kvaliteta ležišta mineralnih sirovina, u izohipsama i topografskim površinama, kao osnove za projektovanje i eksploataciju ležišta.

- Izrada grafičke dokumentacije kao osnove za projektovanje.

- Učešće pri usvajanju projektnih rešenja, posebno za otkopnu metodu kao uzrok u narušavanja prirodne ravnoteže u zoni uticaja rudarskih radova.

- Određivanje optimalnog položaja rudničkih prostorija i projektovanih objekata u odnosuna štetne uticaje od otkopavanja.

- Mere zaštite prostorija i objekata I određivanje zaštitnih stubova.

- Geometrijsko-analitička kontrola i obrada projekata.

- Usklađenost razmere projekta sa potrebnom tačnošću obeležavanja na terenu.

- Prenos tehničkog projekta sa plana na teren, u vidu obeležavanja karakterističnih osovinai tačaka projektovanog objekta.

- Kontrola izgradnje rudničkih prostorija po merama i podacima datim u projektu.

- Rešavanje različitih geometrijskih problema u vezi proboja.

- Geometrijska kontrola pri tehničkom prijemu izgrađenog objekta.

- Praćenje raspoloživih rezervi u toku otvaranja ležišta u odnosu na stepen pripremljenostii razrade ležišta.

- Učešće u planiranju otkopavanja i izradi operativnih planova pojedinih pogona, revira,horizonata, etaža.

- Geodetsko snimanje i grafičko prikazivanje rudarskih radova.

- Izrada svih vrsta rudničkih planova.

- Sistematsko praćenje uticaja otkopavanja na pomeranje potkopanog terena i stabilnost objekata.

- Praćenje otkopnih masa.

- Kontrola gubitaka i racionalnog iskorišćavanja ležišta.

- Izrada grafičke dokumentacije za elaborat o likvidaciji rudnika, sa podacima o eksploatisanom ležištu, stanju izrađenih rudničkih prostorija, konzervacijskim radovima.

Rudarstvo